advertise

کارورزی

کارورزی هنرستان دستغیب

این درس با اهداف ذیل طراحی شده است:

توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند یاددهی و یادگیری.

آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به بازار کار و به کار بستن شایستگی‌های فنی و غیر فنی در محیط واقعی کار با توجه به سطوح صلاحیت حرفه‌ای.

ترغیب، تشویق و ایجاد خودباوری و سخت‌کوشی نسبت به وظایف شغلی در بین هنرجویان هنرستان‌ها و کسب تجربه در محیط واقعی کار و ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن مشاغل مولد و مشروع جامعه به هنرجویان متناسب با رشته تخصصی آنها.

به کار بستن مسائل و ارتباطات اجتماعی محیط کار توسط هنرجویان.

آشنا کردن مراکز تولیدی و خدماتی با آموخته‌ها و توانمندی هنرجویان هنرستان.

کارورزی هنرستان دستغیب

این درس با اهداف ذیل طراحی شده است:

توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند یاددهی و یادگیری.

آماده‌سازی هنرجویان برای ورود به بازار کار و به کار بستن شایستگی‌های فنی و غیر فنی در محیط واقعی کار با توجه به سطوح صلاحیت حرفه‌ای.

ترغیب، تشویق و ایجاد خودباوری و سخت‌کوشی نسبت به وظایف شغلی در بین هنرجویان هنرستان‌ها و کسب تجربه در محیط واقعی کار و ایجاد زمینه مناسب برای شناساندن مشاغل مولد و مشروع جامعه به هنرجویان متناسب با رشته تخصصی آنها.

به کار بستن مسائل و ارتباطات اجتماعی محیط کار توسط هنرجویان.

آشنا کردن مراکز تولیدی و خدماتی با آموخته‌ها و توانمندی هنرجویان هنرستان.