advertise

اطلاعیه ها ی کارورزی

اطلاعیه شماره ۵

آقای ابراهیمی محل کارورزی شما مورد تایید نیست

اطلاعیه شماره ۵

آقای ابراهیمی محل کارورزی شما مورد تایید نیست

اطلاعیه شماره سه

توجه داشته باشید شروع کارورزی از اول تیر ماه می باشد. درصورتی که آدرس یا شماره تغییر کرده هرچه سریعتر آدرس و شماره را ارسال نمایید

اطلاعیه شماره سه

 توجه داشته باشید شروع کارورزی از اول تیر ماه می باشد. درصورتی که آدرس یا شماره تغییر کرده هرچه سریعتر آدرس و شماره را ارسال نمایید

اطلاعیه شماره دو

آقایان سامان رضایی و علی سیمیاری محل کارورزی آنها مورد تایید نمی باشد. کارورزی صرفا باید از کرج باشد. هرچه سریعتر برای تغییر محل کارورزی اقدام نمایید و مراتب را به استاد خود اطلاع دهید. تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

اطلاعیه شماره دو

آقایان  سامان رضایی و علی سیمیاری محل کارورزی آنها مورد تایید  نمی باشد. کارورزی صرفا باید از کرج باشد. هرچه سریعتر   برای تغییر محل کارورزی اقدام نمایید و مراتب را به استاد خود اطلاع دهید. تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸

اطلاعیه شماره یک

به نام خدا
کانال ارتباط با شما از طریق این سایت می باشد و در صورتی که آدرس یا شماره تماس شرکتی که برای کارورزی به آنجا می روید تغییر می کند به شماره تماس ۰۹۱۲۵۵۹۳۴۹۱ یا به معاونت مدرسه یا مدیریت اطلاع دهید.
در طول دوره حداقل سه بار برای بازدید به شرکت یا دفتر شما مرجعه خواهد شد که احتمالا بدون هماهنگی قبلی می باشد. بنابراین در صورت غیبت شما امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد.

اطلاعیه شماره یک

به نام خدا
کانال ارتباط با شما از طریق این سایت می باشد و در صورتی که آدرس یا شماره تماس شرکتی که برای کارورزی به آنجا می روید  تغییر می کند به شماره تماس ۰۹۱۲۵۵۹۳۴۹۱ یا به معاونت مدرسه یا مدیریت اطلاع دهید.
در طول دوره حداقل سه بار برای بازدید به شرکت یا دفتر شما مرجعه خواهد شد که احتمالا بدون هماهنگی قبلی می باشد. بنابراین در صورت غیبت شما امتیاز منفی در نظر گرفته خواهد شد.